Sprawdź jak można obejrzeć film z egzaminu w WORD

Na pewno wiesz, że egzaminy na prawo jazdy są nagrywane. Rejestrowany jest zarówno dźwięk jak i obraz, a tak zgromadzony materiał możesz wykorzystać dla siebie, niezależnie od wyniku egzaminu na prawo jazdy.

Zasady nagrywania filmów na prawo jazdy reguluje rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Kto ma dostęp do filmów z egzaminów?

Zgodnie z § 7 ust. 3. wspomnianego wyżej rozporządzenia zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Z Twojego punktu widzenia zainteresować Cię powinien punkt pierwszy. To właśnie drogą upoważnienia możesz uzyskać dostęp do swojego filmu ze swojego egzaminu na prawo jazdy.

Film z egzaminu na prawo jazdy może obejrzeć każdy, niezależnie od wyniku egzaminu. Wprawdzie dostęp do materiału zarejestrowanego podczas egzaminu na prawo jazdy ma ściśle określone grono osób, ty jednak jesteś jedną z nich – po spełnieniu określonych warunków.

  • dostęp do filmu z egzaminu na prawo jazdy może mieć każdy zdający egzamin. Nie oznacza to, że możesz obejrzeć film z egzaminu kolegi. Możesz uzyskać dostęp tylko do własnego egzaminu,
  • aby móc obejrzeć film nie musisz składać odwołania od jego wyniku ani składać skargi na egzaminatora
  • warunki udostępniania filmów precyzyjnie określają przepisy

Przebieg egzaminu na prawo jazdy kategorii B musi być rejestrowany, wymagają tego przepisy  - tego wymagają bowiem przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Pokładowy system kamer zapisuje nie tylko obraz ale i dźwięk. Po co? Tak zgromadzony materiał może przydać się nie tylko tobie ale i egzaminatorowi.

Po co egzaminy na prawo jazdy są nagrywane?

Ośrodki ruchu drogowego podlegają okresowym kontrolom z urzędu marszałkowskiego. Jeśli kontrolujący wykryje nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, to  skrajnych przypadkach, uprawnienia do kierowania młodemu kierowcy mogą zostać odebrane, a egzaminator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dodatkowo każdego dnia losowo filmy z egzaminów na prawo jazdy podlegają kontroli przeprowadzanej przez egzaminatora koordynującego w WORD. To pewien rodzaj kontroli wewnętrznej.

Film z egzaminu na prawo jazdy może Ci się przydać, jeśli uważasz że ocena egzaminatora była dla  Ciebie krzywdząca i niesprawiedliwa. Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy należy zgłosić najpóźniej 14 od jego daty. Masz też prawo do złożenia skargi na egzaminatora, podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku także i tutaj dowodem na nieprawidłowe, niegrzeczne zachowanie osoby egzaminującej Cię jest właśnie film.

Jeśli wobec egzaminatora wszczęto, który przeprowadzał egzamin na prawo jazdy wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia konieczne jest przeanalizowanie filmu.

Ostatnią okolicznością umożliwiającą obejrzenie swojego egzaminu na filmie jest… Twoja prośba. Każda osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy może wnioskować o udostępnienie go, niezależnie od tego jaki był wynik egzaminu na prawo jazdy. Oznacza to jednak, że dyrektor WORD może, ale wcale nie musi Ci go udostępnić.

Kto ma dostęp do filmów egzaminacyjnych?

Aby dostęp do filmu ze swojego egzaminu na prawo jazdy musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy może zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Ministerstwo infrastruktury uważa, że należy korzystać z umiarem.  Ośrodki egzaminacyjne chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Testy na prawo jazdy-oficjalna baza egzaminacyjna

 

Image: