Jakie błędy można popełnić na egzaminie praktycznym na prawo jazdy?

Lepszym pytaniem byłoby:

Ile błędów można popełnić podczas egzaminu na prawo jazdy?

Podczas egzaminu praktycznego odbywającego się w ruchu miejskim możesz popełnić... tyle błędów ile jest zadań egzaminacyjnych i zdać egzamin na prawo jazdy! Popełnienie jednego błędu związanego np z nieprawidłowym pokonaniem przejazdu kolejowego, niewłaściwym sygnalizowaniem zamiaru wykonania danego manewru czy najechanie na linię pojedyńczą ciągłą - będzie odnotowane w arkuszu egzaminacyjnym jako błąd, a egamin trwać będzie nadal i nadal będziesz mieć szansę na pozytywny jego przebieg. Jest jedno małe ale: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24; (czyli zadania egzaminacyjne)

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3.

O czym mówi § 16?

§ 16. 1. Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy (tzn jeśli Twoje zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego), w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (tzn jeśli popełnisz jeden z błędów wyszczególnionych w tym dokumencie - o tym później);

2) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

3) na wniosek osoby egzaminowanej (czyli "jesli powiesz sobie dość" dalej nie jadę);

Jakie błędy mogą skutkować przerwaniem egzaminu?

Czyli treść tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia:

Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego a w szczególności jednego z niżej wymienionych błędów:

 

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8 Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9 Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,

9.2 „zakaz wjazdu”,

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Zatem:

  • Możesz popełnić jeden błąd z każdego z zadań egzaminacyjnych - w sumie tyle błędów ile jest zadań egzaminacyjnych, byleby drugi raz to samo zadanie egzaminacyjne wykonać prawidłowo, albo
  • Żadnego z wymienionej wyżej tabeli. Popełnienie któregokolwiek z tych błędów skutkować będzie wynikiem negatywnym egzaminu praktycznego

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych

 

Image: